Előítéletek kialakulása, kezelése

N. Kollár Katalin

Vizsga nincs, a tantárgy a szigorlat részét képezi a tavaszi félév végén.

Előadásvázlat

 

1)      speciális nevelési szükséglet fogalma, differenciált nevelés

 • eltérő fejlődési ütem
 • az iskolai nehézségek okai: intellektuális, érzelmi, figyelmi zavar, motivációs, kulturális

 

2)      megoldási módok

 • szelektív nevelés (hátrányok: stigma, teljesítménymotiváció)
 • felzárkóztatás
 • differenciált nevelés

 

3)      iskolai teljesítményt befolyásoló szociológiai és szociálpszichológiai tényezők

 • szelekció az iskolarendszer szintjén (Nahalka, Buda M.)
 • az iskolán belüli szelekciós mechanizmusok
 • szelektív iskola hatása a teljesítményre, normaalakulásra
 • társas összehasonlítás és teljesítmény
 • versengés és társadalmi réteghelyzet
 • a hátrányos helyzet összetevői: nyelvi hátrány, jövőkép, a tanuláshoz és iskolához való viszony
 • mit mér a hozzáadott érték?

 

4)      az információfelvétel jellemzői

 • attitűd
 • kategorizáció, sztereotípia, burkolt személyiségelmélet
 • prototípus
 • a kategorizálás előnyei

 

5)      az előítélet

 • okai
 • megnyilvánulási formái
 • csökkenése
 • a prototípus és az egyenrangú érintkezés szerepe az előítéletek megváltozásában
 • magyarországi előítélet-vizsgálatok cigányokkal kapcsolatban
 • cigány tanulók iskolai nehézségei
 •  
  • személy jellemzői,
  • társas-társadalmi okok,
  • információfeldolgozás – tipikus tévedések az információfeldolgozás során

        társadalmi réteghelyzet jellemzői és következményei

        szocializációs jellemzők

        iskolával kapcsolatos elvárások

 

6)      megoldási utak

 • multikulturális oktatás
 • saját csoport bevonása a megoldásba
 • iskolai siker területei

Szakirodalom

Allport G.: Az előítélet. Budapest, 1977, Gondolat.

Aronson E.: A társas lény 12. átdolgozott kiadás 2002. 7. fejezet 301-360.

Buda Mariann: Minőség és iskola In.: Educatio 1999. ősz 517-532.

Cserné Áderman G.: Az „önmagát beteljesítő jóslat” (Pygmalion-hatás) pedagógiai vizsgálata 162-173. In.: Kósáné Ormai V. szerk.: Neveléslélektani Szgy. V. A pedagógus TK. 1985.

Educatio Cigányok 8. évfolyam 2. szám 1999. nyár

Educatio Kisebbségek 2. évfolyam 2. szám 1993. nyár

Erős F.: Pszichológiai szempontok és problémák a magyarországi cigányság helyzetére vonatkozó kutatásokban In.: A válság szociálpszichológiája T-Twins 1994.

Farkas Endre: Gyerekcigány Inter-es 1994.

Ferge Zsuzsa szerk.: Az iskola sociológiai problémái. Közgazdasági és Jogi Kiadó 1974. 217-240.

Ferge Zsuzsa: Az iskolarendszer és az iskolai tudás társadalmi meghatározottsága Akadémiai Kiadó 1976.

Forrai R. Katalin, Hegedűs T. András: Két tanulmány cigány gyerekekről. Közoktatási kutatások Akadémiai 1991.

Glatz Ferenc (szerk.) A cigányok Magyarországon. MTA, Budapest, 1999.

Hewstone M.: Kontaktus és kategorizálás: Csoportközi viszonyok megváltozását célzó szociálpszichológiai beavatkozások In.: Hunyady Gy., Hamilton D. L., Gnuyen Luu L. A. szerk.: A csoportok percepciója Pszichológiai Tanulmányok XVII. Akadémiai 1999.

Kertesi G., Kézdi G.: Cigány tanulók az általános iskolában Helyzetfelmérés és egy cigány oktatási koncepció vázlata In.: Cigányok és iskola Educatio füzetek 1996.

Ladányi J., Csanády G.: Szelekció az általános iskolában Magvető 1983

N. Kollár Katalin, Szabó Éva (szerk.): Pszichlógia pedagógusoknak. Osiris 2004. 15. fejezet 328-334., 17. fejezet 368-381., 25. fejezet

N. Kollár Katalin: A társas összehasonlítás és az iskola szelektivitásának problémája.
In.: Mészáros Aranka szerk.: Az iskolai nevelés szociálpszichológiája Eötvös Kiadó bővített kiadás 2002. 248-263.

Nahalka István, Torgyik Judit, Romano Rácz Sándor (szerk.) 2004. Megközelítések. Roma gyerekek nevelésének egyes kérdései. Budapest, Eötvös József Könyvkiadó.

Nahalka István: A magyar iskolarendszer átalakulása befejeződött Új pedagógiai Szemle 1998/5. 3-13.

Smith, E. R., Mackie, D. M. Szociálpszichológia. Budapest, 2001, Osiris.

Utasi Ágnes, Mészáros Ágnes (szerk.): Cigánylét. Budapest, 1991, MTA Politikai Tudományok Intézete.

www.OM.hu honlap

Kurdi Krisztina: A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális helyzete. www.jadat.hu/kurdi2.pdf 2003

http://www.cigany.lap.hu/