Alternatív iskolák

Alternatív iskolák beugró kérdései 2016. május 21-én a vizsgán:

 

 1. Alternatív iskolák típusai Magyarországon példákkal? (Altruista alternatív iskolák  (Burattíno, Belvárosi Tanoda, Zöld Kakas, GéS, Tanext…); Művészethangsúlyos alternatív iskolák, céljuk az érzelmi intelligencia fejlesztése (Novus); Elit alternatív iskolák, a „társadalmi elit” igényeit kielégítő, speciális szolgáltatásokat kínáló alternatív iskolák (AKG, Politechnikum, Lauder Javne…).)
 2. Clonlara iskola (Ez egy független innovatív magániskola, amelyet 1967-ben Pat és Jim Montgomery hozott létre Michiganben 2,5 és 16 év közötti gyerekek számára. Lényege, hogy hidat képezzen a magántanulói és az iskolai oktatási forma között. Az iskola elsősorban pedagógiai szolgáltatást nyújt a szülőknek. A szülők és a gyermekek kiválasztják az oktatás helyét, módját és tartalmát. A koncepció szerint a tanulás módját legjobban a projektmunka révén lehet modellezni. A tanulók kiválasztanak egy projekt témát, feldolgozzák, és három személynek bemutatják, akik értékelik. A szülők rendszeresen kapnak módszertani segédanyagokat, van konzulensük, online katalógus. Az iskola nem vállal felelősséget a gyermekek eredményeiért. Középpontban a pedagógiai tanácsadás áll.)
 3. Alternatív iskolák 3 funkciójából melyik a legfontosabb pedagógiai szempontból? (Az innovációs funkció [pedagógiai szempontból ez a legfontosabb]: olyan tér kialakítása, amelyben a kísérletezés és az oktatás innovációja megvalósul. Területei főleg az oktatási folyamat szervezése és az oktatás tartalma.)
 4. Mit hirdet Ivan Illich? (A társadalom iskolátlanítása (Deschooling Society). 1971-ben megjelenő, világszerte nagy visszhangot kiváltó munkája a modern iskola válságjelenségeinek, illetve a művelődési intézmények haszontalan jellegének bemutatása mellett hangsúlyozza a kulturális forradalom elkerülhetetlenségét, amelynek egyik sajátossága „az iskolátlanított társadalom” lesz.
  [Mellesleg ez is Illich műve: A szöveg szőlőskertjében Kommentár Hugo de Sancto Victore didascaliconjához. Ezen könyvének alaptétele az, hogy a nyugati társadalmak a XX. század utolsó évtizedének kezdetére lemondtak a tanulás könyvalapú – George Steiner kifejezésével „könyvbeli” (bookish) – technikáiról. „A képernyő, a médiumok és a kommunikáció orvul a könyvoldal, a betűk és az olvasás helyére léptek” – írja Illich. A számítógépek számának növekedése és az Internet-használók körének rohamos megsokszorozódása új fejezetet nyitott az adathozzáférés, az információcsere és a nyomtatás történetében. A szöveg szőlőskertjében Illich a „könyvbeli tanulás mostanában lezáruló korszakának születésével” foglalkozik. Érdeklődésének középpontjában az „ábécé történetének az a nagy horderejű, gyorsan tovatűnt pillanata áll, amikor a keresztény olvasás századai után a könyvoldal a kegyes dünnyögők partitúrájából hirtelen a logikus gondolkodók számára optikailag rendszerezett szöveggé vált”.])

 

Alternatív iskolák beugró kérdései 2016. május 20-án a vizsgán:

 

 1. A modern alternatív iskolák mikor és hol jöttek létre? (Egyesült Államokban a 60-as években alakultak ki az oktatás területén megjelenő súlyos hiányosságok orvoslására: - Elégedetlenség a diákok tanulmányi eredményeivel. - Nagymértékű lemorzsolódás és évismétlés. - A tehetséggondozás nem megfelelő minősége. - Az iskolai erőszak és kábítószer-fogyasztás. - Nagy eredménybeli különbségek a diákok között etnikai származásukból adódóan. - Alacsony színvonalú pedagógusképzés.)
 2. Mi a funkciója az alternatív iskoláknak? 3 funkció kifejtve. Melyik a legfontosabb közoktatási szempontból? (Kompenzációs funkció [közoktatási szempontból ez a legfontosabb]: a többségi oktatás valamely hiányosságának pótlása; - Diverzifikációs funkció: az oktatás elengedhetetlen pluralitásának biztosítása, választási lehetőséget nyújt nemcsak a szülőknek, hanem a pedagógusoknak is (pl. világnézetük szerint); - Innovációs funkció [pedagógiai szempontból ez a legfontosabb]: olyan tér kialakítása, amelyben a kísérletezés és az oktatás innovációja megvalósul. Területei főleg az oktatási folyamat szervezése és az oktatás tartalma.)
 3. Waldorf iskolák miért terjedtek el legjobban ref.ped irányzatok közül? (Mert részletesen kidolgozott módszertana és saját tanárképzése van, közismereti+művészeti tárgyak, 1919. Rudolf Steiner - Waldorf Astoria dohánygyár dolgozóinak a gyerekei számára)

Alternatív iskolák beugró kérdései 2013. január 8-án a vizsgán:

 

Az A csoport kérdései:

 1. Milyen iskolák nem alternatívak?
 2. Mik a tanárok feladatai az alternatív iskolában?
 3. Milyen feladatai vannak az alternatív iskoláknak és nekünk mi a személyes véleményünk melyik a legfontosabb?
 4. Milyen eszközöket használ a Montessori módszer? (Nem elég a felsorolás, az is kell, hogy mit fejlesztenek vele.)


B csoportban volt:

 1. Mit írt Ivan Illich?
 2. Melyik a legelterjedtebb alternatív iskola a világon? (Waldorf)
 3. ugyanaz volt mint az A-nak
 4. hol és miért alakultak ki az első modern alternatív iskolák

 

Alternatív iskolák beugró kérdései 2012-ben:

 

 1. A kéttannyelvű iskolák alternatív iskolák közé tartoznak-e?
 2. Mi előzte meg Magyarországon az alternatív iskolákat a rendszerváltás előtt? (Kísérleti iskolák)
 3. Milyen arányban van ma Mo.-on alternatív iskola és szerintünk kevés vagy sok? (1.5 %)
 4. Mi a különbség a jelenkori alternatív iskolák és a reformpedagógiai iskolák között? (pl: koncepcióra épül a ref. ped.)
 5. Milyen gyerekek járnak alternatív iskolába? (itt én felsoroltam milyen típusai vannak, és oda kik járnak, de mások aszerint válaszoltak, hogy a szülő akarja, gyerek akarja, vagy hagyományos iskolák tanácsolják el őket.)

A végén senkinek sem kellett bemenni szóbelizni.

 

Másik kérdéssor 2012-ben:

 1. Altruista v. művészethangsúlyos v. elit: Zöld Kakas, AKG, Burattino, Novus, Lauder
 2. Mikor jel. meg a KOTV:-ben az alt. isk., mit szabályoz?
 3. A tanár személyisége az alt. isk.-ban.
 4. A funkciók közül melyik a legfontosabb? Melyiket tartjuk a gyak.-ban a legmegvalósultabbnak? (komp., divertifik., inniv.)
 5. Mit ír Ivan Illich?


Az 1996. évi közoktatási törvény a feladatellátással, a közoktatási megállapodással és a finanszírozással kapcsolatos problémákat úgy oldotta meg, hogy kimondta azt, hogy az állam a nem állami, nem helyi önkormányzati közoktatási intézmény fenntartója részére az éves költségvetési törvényben megállapított mértékű költségvetési támogatást nyújt, amelynek összege nem lehet kevesebb, mint a helyi önkormányzat részére ugyanazon jogcímen megállapított normatív hozzájárulás. A helyi önkormányzat vagy az állam a költségvetési támogatáshoz kiegészítő anyagi támogatást adhat, ha a nem állami, illetve nem önkormányzati közoktatási intézmény - a törvényben szabályozott közoktatási megállapodás alapján - állami, illetve helyi önkormányzati feladatot lát el. A közoktatási megállapodás keretében a nevelés és oktatás a gyermekek, tanulók számára ingyenes. Ha közoktatási megállapodás nélkül végzi a magánintézmény a szolgáltatását, akkor a szülőktől fizetési hozzájárulást kérhet, amelyet írásbeli megállapodásban rögzítenek.

Halk megjegyzés: ezt már nem érdemes megtanulni, merugye köznevelési törvény van...

 

Közigazgatási jog

A november 30-iki vizsga vizsgakérdései, a helyes válaszokkal megjelölve. Valószínűleg december 7-én is ezek lesznek. A vizsga teszt volt, néhány helyen a kérdés önmagában értelmetlen így, hogy csak a helyes válasz van utána feltüntetve, de a tényleges tesztet megnézve érthető lesz mindenki számára.

Ha valakinek egyben kell az egész, Word doc-ban is feltettem, a kérdések alatt találod a letöltést. Az oldalon a tavalyi vizsgakérdésekhez képest szerepelnek a mostaniak, közülük zölddel megjelöltem azokat, amiket mi is megkaptunk, pirossal azokat, amelyek nem voltak, és kékkel írtam azokat, amik a kiesettek helyett voltak. A Word dokumentumban is elvégeztem ezeket a módosításokat.

 

 

1. Melyik nem lehet a közigazgatási eljárásban? NYOMOZATI SZAKASZ.

 

2. Melyik nem alapvető jog a közigazgatási eljárás során? ÁRTATLANSÁG VÉLELME.

 

3. A Ket mire alkalmazható az alábbi esetek közül? FÖLDHIVATALI ELJÁRÁS

 

4. Melyik jogorvoslat indítható hivatalból? A FELÜGYELETI ELJÁRÁS.

 

5. Közigazgatási szervek csoportosítása: központi, területi helyi - ILLETÉKESSÉG szerint

 

6. A miniszterelnököt az ORSZÁGGYŰLÉS választja meg.

 

7. Az önkormányzatok típusai közül területi önkormányzat csak a MEGYEI önkormányzat.

 

8. A települési önkormányzat képviselő testülete tagjainak száma a LAKOSSÁG SZÁMÁTÓL függ.

 

9. Alapvető politikai jog: VÁLASZTÓJOG.

 

10. Az Országgyűlés határozatképes, ha a képviselők TÖBB MINT FELE jelen van.

 

11. Ki nem hozhat rendeletet? POLGÁRMESTER.

 

12. Alapvető jogok biztosához BÁRKI fordulhat.

 

13. Melyik szerződés hozta létre az Európai Uniót? MAASTRICHTI SZERZŐDÉS.

 

14. Az EU négy fő alapszabadsága: ÁRUK, SZOLGÁLTATÁSOK, TŐKE, SZEMÉLYEK szabad áramlása (mozgása).

 

15. Melyik szerv csatornázza be a polgárokat? Az EURÓPAI PARLAMENT.

 

16. Az EU költségvetése EGYENSÚLYBAN van. 

 

17. Az államháztartás két alrendszere: HELYI, KÖZPONTI.

 

18. A költségvetési javaslatot az ORSZÁGGYŰLÉS fogadja el.

 

19. A külső ellenőrzést az ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK látja el.

 

20. Jogosultak-e a helyi önkormányzatok bevételre? IGEN.

 

17. A határozat részei közül melyik tartalmazza a tényállást? AZ INDOKLÁS.

 

18. Mikor kérhet valaki bírósági felülvizsgálatot? HA MÁR KIMERÍTETTE A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGET VAGY HA NEM VOLT FELLEBBEZÉSI LEHETŐSÉGE.

 

19. A KET mit szabályoz? A hatáskört, az illetékességet, mindkettőt vagy egyiket sem? MINDKETTŐT.

 

20. Melyik végzés az alábbiak közül? SZAKÉRTŐT RENDELNEK KI.

 

21. Melyik nem napközbeni ellátás? A HELYETTES SZÜLŐ.

 

22. Melyik esetben/mikor maradhat a gyerek a vérszerinti családjában? VÉDELEMBE VÉTEL ESETÉN.

 

23. Melyik pénzbeli juttatás nem vonatkozik családban élőre? AZ OTTHONTEREMTÉSI TÁMOGATÁS.

 

24. A szülő felügyeleti jogát ki szüntetheti meg? A BÍRÓSÁG.

 

2012. november 30. vizsgakérdések és válaszok
2012 november 30 vizsgakérdések.doc
Microsoft Word Document 23.0 KB
2012. évi vizsgakérdések válaszokkal
vizsgakérdések előző évről.doc
Microsoft Word Document 22.0 KB

Oktatási intézmények hatékonysága

A 2011 tavaszán feltett vizsgakérdések az alábbiak voltak:

 

Oktatási intézmények hatékonysága ZH 2011 tavasz

 

1. Milyen konkrét feladatokat rendelne a hatékonyság rendszerelemeihez, ha fejlesztés célja a „tanulási képességek fejlesztése” ? Óvodapedagógusoknak a az „egészséges életmódra nevelés”. (10p)

 

2. Mit nevezünk pedagógiai értelemben kompetenciának? (5p)

 

3. Soroljon fel Sergiovanni hatékonyság szempontjai közül legalább ötöt! (5p)

 

4. Soroljon fel öt olyan pedagógiai tényezőt, amely a tanulás eredményességét befolyásolja! (5p)

 

5. Melyek a partnerközpontú működés elemei? (10p)

 

6. Ismertesse a COMENIUS minőségfejlesztési modell algoritmusát! (10p)

 

7. Melyek a csoport hatékonyságát meghatározó tényezők? (5p)

 

8. A Didaktika könyv alapján ismertesse röviden a tanulók megismerésének lehetőségeit! (10p)

 

9. Az Ön által megismert módszerek közül (Oktatásmódszertani Kiskönyvtár Sorozat) válasszon ki egyet, és röviden ismertesse a módszer lényegét! (10p)

 

10. A kiválasztott módszer mely témák feldolgozását segítheti az ön szaktárgyában, nevelési területén? (5p)

 

11. Hogyan tanul a legeredményesebben az interperszonális intelligenciájú tanuló? (5p)

 

12. Az előadáson tárgyalt közoktatási problémák és a Jelentés kötet által tárgyaltak közül válassza ki az Ön szerint legfontosabb kérdést, és fogalmazzon meg olyan konkrét javaslatokat, melyek intézményen belül segítenék a helyzet javítását! (10p)

 

Összesen 80 pont

 

A kérdések az alábbi linken le is tölthetők Word doc formátumban:

 

Oktatási intézmények hatékonysága ZH 2011 tavasz
oktatási intézmények hatékonysága ZH 201
Microsoft Word Document 21.0 KB

 

És most sorakozzanak itt a puskák különböző változatokban (nem nyúltam hozzájuk, úgy tettem fel ide őket, ahogy kaptam):

 

Polányiné Bencze Ibolya által készített puska
puska1.doc
Microsoft Word Document 61.5 KB
Az általam átdolgozott és kiegészített változata a puska1-nek (még lehet, hogy lesz rajta némi változtatás, kiegészítés, de a 2-esért már ez is jó :)
puska2.doc
Microsoft Word Document 102.5 KB
Az ultimate fegyver :) Kádiné Pénzes Mária jóvoltából a puska2 kiegészített és javított változata. Benne van Szivák Judit Vita módszere is. (DOC)
puska3.doc
Microsoft Word Document 94.5 KB
Diószegi Edina puskája, órai anyagok és néhány könyv pár sorban, van benne olyan, ami nincs a korábbi puskákban
puska4.doc
Microsoft Word Document 45.0 KB